Flekkefjord videregående skole ønsker at internasjonalt samarbeid skal være ett av de feltene som det skal satses på ved skolen. Fylkeskommunens handlingsplan «Internasjonal strategi for Agder» peker ut retningen for oss.

Satsingen gir seg blant annet utslag i faglige ekskursjoner, der læring over landegrensene står sentralt. En del lærere har også mer eller mindre omfattende internasjonalt samarbeid innen enkelte fag.

Skolens aktiviteter er blitt lagt merke til, og vi er flere ganger blitt intervjuet i publikasjoner som utgis av Senter for Internasjonalisering i Utdanningen (SIU).

Erasmuspluss

Et viktig prinsipp så langt har vært å sette sammen prosjektgrupper på tvers av studiestedene, for på denne måten å bruke internasjonalisering som en del av arbeidet med å skape en fellesskapsfølelse, både faglig og kulturelt, ved skolen.

Pågående prosjekter:

Flekkefjord moving on

Flekkefjord moving on er en oppfølging av Lister on the move I og II. Det overordnede mål er stadig å forhindre frafall. Vi har satt opp mål for økt gjennomføring i norsk og matematikk, dette er de mest grunnleggende fag i norsk skole, og elevenes kompetanse i disse fag påvirker også deres grunnlag for å mestre andre fag uansett programområde og for å kunne delta aktivt i samfunnet.

Ungdom som vokser opp i vår region skårer dårlig på alle levekårsparameter. Minoritetsgrupper er enda mer utsatt for å falle utenfor. Skolen er den viktigste aktør i det forebyggende arbeid for bedre levekår for ungdom.

Bruk av IKT pedagogisk er også et område som kan øke elevenes mestring og motivasjon.  Bruk av IKT faglig og pedagogisk gjør det lettere å differensiere opplæringen for den enkelte elev. Utviklingen innen IKT går fort og det er viktig at lærere er oppdaterte. Vi ønsker å ha en ressursgruppe som kan bistå andre lærere. IKT omfatter også en psykologisk og sosial side som kan være vanskelig å håndtere for både elever og lærere. Her må også ledere være tett på hva som skjer.

I videregående skole er det ikke tradisjon for foreldresamarbeid slik som i grunnskolen. De siste årene har vi jobbet med å få til et bedre foreldresamarbeid. Vi ønsker å se hvordan andre skoler med mer erfaring får til et slikt samarbeid. Vi får stadig flere elever med minoritetsbakgrunn, og disse elevene kan ha store utfordringer. For noen er IKT og internett ofte den eneste kontakt de har med deres familie og kultur. Vi trenger kompetanse på dette felt og ønsker å besøke en skole som har utviklet gode praksis rundt dette.

Vi søkte om 13 mobiliteter med følgende mål: å redusere frafall og øke gjennomføring i matematikk, norsk og andre fag, utvikle undervisningsmetoder og strategier for bedre praksis, ta vare på elever med minoritetsbakgrunn, videreutvikle IKT kompetanse og forbedre samarbeid med foresatte.

 

Erasmus+ Gesundheit  =  Erasmus + Health

Prosjektet startet høsten 2017, og det første møte mellom deltakerlandene var i Norge. Vi samarbeider med skoler i Tyskland, Østerrike, Polen og Luxembourg. Dette prosjektet startet som en spin off fra prosjektet Heimat. Vi så at elever lever under stress i dagens samfunn, de skal være flinke nok, pene nok etc. Elevene opplever stress både på skolen og hjemme, spesielt på grunn av sosiale medier, "det er aldri fred å få". 

 

 

 

Avsluttede prosjekter (Lister vgs):

"YES Europe - Young people in Education and Studies working in Europe" – 2015/2018 – Erasmus+-finansiert. Deltakere er skoler fra Tyskland, Kroatia, Tyrkia, Østerrike og Romania. Tema for prosjektet er å sette unge mennesker i stand til å finne arbeid i andre land i Europa, i en verden der ungdomsledigheten vokser. Elever får en sentral rolle i prosjektet, og det vil bli arbeidet mot bedrifter og arbeidsmarkedsinstitusjoner. Skolen vil sette sammen et team av deltakere før prosjektet starter i oktober.

"Heimat Europa – Was uns verbindet, was uns trennt" – 2015/2017 – Erasmus+-finansiert. Deltakere er skoler fra Tyskland, Tyrkia, Tsjekkia, Romania, Luxembourg og Østerrike. Tema for prosjektet er "Heimat/hjemland"-begrepet, med bakgrunn i den store innvandringen til Europa og den kulturelle "mix" som oppstår som en følge av dette. Arbeidskraftmobilitet er også en del av prosjektet. Skolen vil sette sammen et team av deltakere før prosjektet starter i høst.

"Social Media – Trend 2020" – 2013/2015 – Comenius-finansiert. Deltakere var skoler fra Tyskland, Luxembourg og Østerrike. Tema for prosjektet var den endring som har skjedd i bruk av sosiale medier i skolen, både når det gjelder i læringssituasjoner og i andre sammenhenger. Våre deltakere kom fra studiestedene i Kvinesdal, Flekkefjord og Lista.

”ZEUS - Zukunftwerkstatt Europa – Aufbau und Optimierung eines europäischen Schulprofils” – 2012/2014 – Comenius-finansiert. De andre landene som deltok var Tyskland, Østerrike, Tsjekkia og Luxembourg. Fra vår skole deltok ansatte fra studiestedene i Kvinesdal, Lyngdal, Flekkefjord og Lista. Prosjektet så nærmere på hvordan deltakerlandene ivaretar den europeiske dimensjonen i undervisningen, og det er forankret i faget samfunnslære. Skolens ledelse utfordret prosjektdeltakerne til å komme med forslag til hvordan internasjonalisering i større grad kan bli en del av vår daglige virksomhet, og hvordan denne profilen i praksis skal flagges. På prosjektmøtet i Wien deltok elevrepresentanter.ILLUSTRASJONGRADUATION

”Preventing dropping out: steps to success towards the European benchmarks” -2011/2013 – Comenius-finansiert. Prosjektpartnerne var fra Spania (Katalonia), Ungarn, Bulgaria og Finland.

Tema i prosjektet var frafallet i videregående skole i Europa og hvordan man kan redusere dette og øke gjennomføringen. De deltakende landene har ulike tradisjoner og kultur, ikke minst innenfor utdanningssektoren, men man er på jakt etter ”good practices” som kanskje kan være anvendbare i andre land og situasjoner. I prosjekter som dette er det alltid mye læring for alle deltakere, og ikke minst ble det mye refleksjon og vurdering av egen praksis på området. Prosjektet ble avsluttet med samling i Lister i april 2013. Deltakerne fra Lister videregående skole var skoleledere fra fire av de fem studiestedene. En oppsummering av prosjektet kan finnes her.

I etterkant har prosjektet fått en del oppmerksomhet, sikkert på grunn av den overordnede målsettingen, både i vårt fylke og ellers i landet, om å øke gjennomføringen i videregående skole. Prosjektleder har deltatt på flere konferanser om temaet, og er blitt gjengitt i ulike typer publikasjoner og på forskjellige nettsteder. Skolen ønsker at prosjektet skal sees på som en del av de tiltakene vi har satt i verk for å øke gjennomføringen.

 

”Coating Communication Europe Network” – 2011/2013 – Leonardo da Vinci-finansiert. Deltakende skoler var fra Tyskland, Danmark, Sverige, Frankrike og Finland. Fra Lister videregående skole deltok lærere og elever fra lakk-avdelingen ved studiested Lyngdal. Prosjektet hadde som siktemål å fremme tettere samarbeid mellom de spesialiserte undervisningsstedene som driver med billakkering, og man ønsket  også å øke mobiliteten for elever og lærere som tar del i denne opplæringen. Blant annet ble det utarbeidet en detaljert ordbok på flere språk innen fagområdet. Siste prosjektmøte var i Sverige i mai 2013.

”Werte in meinem Leben – Europas Jugend im Dialog” – 2010/2012 – Comenius-finansiert
Prosjektpartnerne var fra Tyskland, Tsjekkia, Østerrike, Luxembourg, Romania og Tyrkia. Hovedtema i prosjektet var hvilke verdier som er viktige for de valg unge mennesker i Europa tar, og hvordan disse verdiene dannes. Elevrepresentanter var med på noen av prosjektsamlingene. Prosjektet var forankret i programfag og fellesfag i program for Design og Håndverk på studiested Lista. 

HOPE LOVE FATIH Internasjonaliseringsprosjekt

”Schüler E-Portfolios als Möglichkeit zur Förderung von Schüsselqualifikationen” – 2008/2010 – Comenius-finansiert. Deltakende skoler var fra Tyskland, Romania, Østerrike, Luxembourg og Tsjekkia. Prosjektet handlet om såkalte «soft skills», altså en del av den kompetansen som ikke direkte og konkret måles med karakterer, men som er en viktig del av unge menneskers utvikling. Det var lærere fra program for Design og Håndverk ved daværende Lista videregående skole som deltok.

 

 

 

av Arvid Frøsland/Kai Steffen Østensen, publisert 2. januar 2014 | Skriv ut siden