Flekkefjord videregående skole ønsker at internasjonalt samarbeid skal være ett av de feltene som det skal satses på ved skolen. Fylkeskommunens handlingsplan «Internasjonal strategi for Agder» peker ut retningen for oss.

Satsingen gir seg blant annet utslag i faglige ekskursjoner, der læring over landegrensene står sentralt. En del lærere har også mer eller mindre omfattende internasjonalt samarbeid innen enkelte fag.

Skolens aktiviteter er blitt lagt merke til, og vi er flere ganger blitt intervjuet i publikasjoner som utgis av Senter for Internasjonalisering i Utdanningen (SIU).

De siste årene har vi, som Lister videregående skole, deltatt i flere EU-finansierte samarbeidsprosjekter. Per dags dato har vi to aktive prosjekter som ble starter som Lister, men som fortsetter samarbeidet som Eilert Sundt og Flekkefjord videregående skole. I tillegg har vi søkt og fått tildelt 20 "mobiliteter" for ansatte, altså reiser til og deltakelse på ulike kurs i utlandet, eventuelt for å hospitere og følge kolleger ved skoler i andre land (job shadowing). Tema for disse mobilitetene/reisene er arbeidet med å redusere frafallet og øke gjennomføringen, samt kurs i innovativ bruk av IKT.

Erasmuspluss

Et viktig prinsipp så langt har vært å sette sammen prosjektgrupper på tvers av studiestedene, for på denne måten å bruke internasjonalisering som en del av arbeidet med å skape en fellesskapsfølelse, både faglig og kulturelt, ved skolen.

Pågående prosjekter (Lister -> Flekkefjord/Eilert Sundt):

"YES Europe - Young people in Education and Studies working in Europe" – 2015/2018 – Erasmus+-finansiert. Deltakere er skoler fra Tyskland, Kroatia, Tyrkia, Østerrike og Romania. Tema for prosjektet er å sette unge mennesker i stand til å finne arbeid i andre land i Europa, i en verden der ungdomsledigheten vokser. Elever får en sentral rolle i prosjektet, og det vil bli arbeidet mot bedrifter og arbeidsmarkedsinstitusjoner. Skolen vil sette sammen et team av deltakere før prosjektet starter i oktober.

"Heimat Europa – Was uns verbindet, was uns trennt" – 2015/2017 – Erasmus+-finansiert. Deltakere er skoler fra Tyskland, Tyrkia, Tsjekkia, Romania, Luxembourg og Østerrike. Tema for prosjektet er "Heimat/hjemland"-begrepet, med bakgrunn i den store innvandringen til Europa og den kulturelle "mix" som oppstår som en følge av dette. Arbeidskraftmobilitet er også en del av prosjektet. Skolen vil sette sammen et team av deltakere før prosjektet starter i høst.

Avsluttede prosjekter (Lister vgs):

"Social Media – Trend 2020" – 2013/2015 – Comenius-finansiert. Deltakere var skoler fra Tyskland, Luxembourg og Østerrike. Tema for prosjektet var den endring som har skjedd i bruk av sosiale medier i skolen, både når det gjelder i læringssituasjoner og i andre sammenhenger. Våre deltakere kom fra studiestedene i Kvinesdal, Flekkefjord og Lista.

”ZEUS - Zukunftwerkstatt Europa – Aufbau und Optimierung eines europäischen Schulprofils” – 2012/2014 – Comenius-finansiert. De andre landene som deltok var Tyskland, Østerrike, Tsjekkia og Luxembourg. Fra vår skole deltok ansatte fra studiestedene i Kvinesdal, Lyngdal, Flekkefjord og Lista. Prosjektet så nærmere på hvordan deltakerlandene ivaretar den europeiske dimensjonen i undervisningen, og det er forankret i faget samfunnslære. Skolens ledelse utfordret prosjektdeltakerne til å komme med forslag til hvordan internasjonalisering i større grad kan bli en del av vår daglige virksomhet, og hvordan denne profilen i praksis skal flagges. På prosjektmøtet i Wien deltok elevrepresentanter.ILLUSTRASJONGRADUATION

”Preventing dropping out: steps to success towards the European benchmarks” -2011/2013 – Comenius-finansiert. Prosjektpartnerne var fra Spania (Katalonia), Ungarn, Bulgaria og Finland.

Tema i prosjektet var frafallet i videregående skole i Europa og hvordan man kan redusere dette og øke gjennomføringen. De deltakende landene har ulike tradisjoner og kultur, ikke minst innenfor utdanningssektoren, men man er på jakt etter ”good practices” som kanskje kan være anvendbare i andre land og situasjoner. I prosjekter som dette er det alltid mye læring for alle deltakere, og ikke minst ble det mye refleksjon og vurdering av egen praksis på området. Prosjektet ble avsluttet med samling i Lister i april 2013. Deltakerne fra Lister videregående skole var skoleledere fra fire av de fem studiestedene. En oppsummering av prosjektet kan finnes her.

I etterkant har prosjektet fått en del oppmerksomhet, sikkert på grunn av den overordnede målsettingen, både i vårt fylke og ellers i landet, om å øke gjennomføringen i videregående skole. Prosjektleder har deltatt på flere konferanser om temaet, og er blitt gjengitt i ulike typer publikasjoner og på forskjellige nettsteder. Skolen ønsker at prosjektet skal sees på som en del av de tiltakene vi har satt i verk for å øke gjennomføringen.

 

”Coating Communication Europe Network” – 2011/2013 – Leonardo da Vinci-finansiert. Deltakende skoler var fra Tyskland, Danmark, Sverige, Frankrike og Finland. Fra Lister videregående skole deltok lærere og elever fra lakk-avdelingen ved studiested Lyngdal. Prosjektet hadde som siktemål å fremme tettere samarbeid mellom de spesialiserte undervisningsstedene som driver med billakkering, og man ønsket  også å øke mobiliteten for elever og lærere som tar del i denne opplæringen. Blant annet ble det utarbeidet en detaljert ordbok på flere språk innen fagområdet. Siste prosjektmøte var i Sverige i mai 2013.

”Werte in meinem Leben – Europas Jugend im Dialog” – 2010/2012 – Comenius-finansiert
Prosjektpartnerne var fra Tyskland, Tsjekkia, Østerrike, Luxembourg, Romania og Tyrkia. Hovedtema i prosjektet var hvilke verdier som er viktige for de valg unge mennesker i Europa tar, og hvordan disse verdiene dannes. Elevrepresentanter var med på noen av prosjektsamlingene. Prosjektet var forankret i programfag og fellesfag i program for Design og Håndverk på studiested Lista. 

HOPE LOVE FATIH Internasjonaliseringsprosjekt

”Schüler E-Portfolios als Möglichkeit zur Förderung von Schüsselqualifikationen” – 2008/2010 – Comenius-finansiert. Deltakende skoler var fra Tyskland, Romania, Østerrike, Luxembourg og Tsjekkia. Prosjektet handlet om såkalte «soft skills», altså en del av den kompetansen som ikke direkte og konkret måles med karakterer, men som er en viktig del av unge menneskers utvikling. Det var lærere fra program for Design og Håndverk ved daværende Lista videregående skole som deltok.

 

 

 

av Arvid Frøsland/Kai Steffen Østensen, publisert 2. januar 2014 | Skriv ut siden