Søkere som har behov for omfattende grad av spesialundervisning, kan søke arbeidslivstrening eller hverdagslivstrening hos oss på Flekkefjord videregående skole.

Hverdagslivstrening

Formålet med opplæringen er at hver elev ut fra sine forutsetninger og erfaringer skal få anledning til å oppdage og utforske omverdenen. Opplæringen skal ha som formål å styrke selvfølelsen til elevene og gi dem økt tiltro til egne evner. Målet er å gi eleven en allsidig utvikling som et godt grunnlag for et meningsfylt liv og mest mulig selvstendig voksenliv.

Farsund Dsc9006

Målgruppa er elever som trenger kunnskaper og ferdigheter i forhold til fremtidige arbeids- og aktivitetstilbud, bo og fritid. Det tas utgangspunkt i elementer fra kompetansemålene for studiespesialisering, og ferdigheter innenfor bolig, fritid og arbeid. Det hentes også kompetansemål fra "Rammeplan for hverdagslivstrening".

Arbeidslivstrening

Formålet med opplæringen på Arbeidslivstrening er å gi elevene en sluttkompetanse for ordinært eller tilrettelagt arbeid. Her tar en utgangspunkt i læreplanverket for grunnskole og videregående opplæring, læringsplakaten og lokale læreplaner. Kompetansemål for fellesfagene hentes fra Kunnskapskløftet og rammeplan for Arbeidslivstrening.

Det blir lagt vekt på å vedlikeholde og videreutvikle grunnleggende ferdigheter i å uttrykke seg muntlig og skriftlig, lese, regne og bruke digitale verktøy i alle fag. Fleksibilitet i forhold til den enkeltes opplæringsplan er viktig.

Lista Dsc8618

Innenfor rammeplanen kan den enkelte elev ha praksis i bedrift på årsbasis i 1 til 4 dager per uke. Det kan også legges vekt på ungdomsbedrift. Denne opplæringen fører til delkompetanse/grunnkompetanse. Dette er et tilbud rettet mot elever med generelle, sammensatte eller spesifikke lærevansker som har spesielle behov knyttet til læring og sosial fungering.

Les mer om skolens tilrettelagte opplæring ved å klikke her.

Tilbudet knyttes opp mot flere programområder ved vår skole:

  • Byggfag (Flekkefjord)
  • Teknisk og industriell produksjon (Flekkefjord)
  • Salg og service (Kvinesdal)
  • Restaurant og matfag (Kvinesdal)
  • Helse- og oppvekstfag (Kvinesdal)

av Testbruker nye Vaf.no, publisert 7. mai 2013 | Skriv ut siden