Elevoppfølging

Målsettingen for videregående opplæring i Agder er at flest mulig elever består med best mulig resultat ut fra sine forutsetninger. For å få til dette er det viktig at skolen har gode systemer som fanger opp utfordringer underveis slik at det kan gis en målrettet tilpasset opplæring basert på identifisering og kartlegging av elevene.

Nedenfor finner dere et årshjul for elevoppfølging som viser hvordan skolen jobber med å følge opp elevene.

Årshjul for elevoppføling